E-laerning MK2 กลุ่มที 16 เครือข่ายนาภูดงยาง สพป. มหาสารคาม เขต 2

You are not logged in. (Login)
 

 
Skip Main Menu

Main Menu

ข่าวและประกาศ

Picture of นายพิมล แก้วพะเนาว์
การส่งแผนการจัดการเรียนรู้
by นายพิมล แก้วพะเนาว์ - Thursday, 8 August 2013, 08:32 PM
 
เรียนคณะครู กลุ่มที่ 16
   -การส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้เลือกส่งตามโรงเรียนที่ตนเองสังกัด
   -Admin แต่ละโรงเรียน สามารถเข้าไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้
        จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Course categories


สพป.มค.2
กลุ่มนิเทศ
my office
game
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 Today Saturday, 19 April 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Search Forums

Search Forums

Skip การอบรมแผนออนไลน์

การอบรมแผนออนไลน์